Office 365 – P.4 Cài đặt và sử dụng Email.

Như giới thiệu ở Phần 1 của loạt thông tin về Office 365 cho doanh nghiệp, tôi đã đề cập về nhu cầu của  các doanh nghiệp khi đăng kí sử dụng dịch vụ Office 365 của Microsoft là do ứng dụng Email. Một tiện ích mail linh hoạt, hiệu quả mà quan trọng là giao dịch cùng tính năng đã quen thuộc với người dùng cuối.

Để tạo, chỉnh sửa, kích hoạt 1 tài khoản Emai chúng ta cần đăng nhập vào tài khoản quản lý trên Office 365, chọn vào phần Admin.

Phần Admin centers, chọn vào cấu hình Exchange.

o365

Mục recipients chọn vào edit account admin.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_45_24 AM

Chọn vào dấu + để thêm vào 1 smtp cho phù hợp với tên miền đăng kí sử dụng.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_44_02 AM

SMTP: nhập vào email quản lý phù hợp với tên miền đăng kí.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_44_22 AM

Lúc này ta thấy có 2 smtp account. Chọn Save.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_44_42 AM

Sau khi đã cấu hình Email cho tài khoản Admin. Chúng ta tiến hành kiểm tra việc gửi nhận mail.

  • SỬ DỤNG OUTLOOK WEB ACCESS GỬI NHẬN MAIL.

Tại màn hình Home page của Office 365 chọn vào Mail.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_45_55 AM

Cấu hình ngôn ngữ và múi giờ sử dụng.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_47_08 AM

Đăng nhập thành công vào Outlook Web.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_47_28 AM

Tạo mail test gửi đi.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_49_38 AM

Kiểm tra đã nhận đươc email test. Viết mail test trả lời.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_52_39 AM

Kiểm tra đã nhận đươc email test. Viết mail test trả lời.

Screenshot - 5_11_2016 , 10_53_07 AM

Trên Outlook Web Access nhận đủ các email phản hồi. Việc gửi nhận đã thành công.

Screenshot - 5_11_2016 , 12_20_59 PM

  • SỬ DỤNG MICTOSOFT OUTLOOK 2013 GỬI NHẬN MAIL.

1. Cấu hình Profile Outlook Auto Account Setup.

Screenshot - 5_12_2016 , 8_34_09 AM

Nhập thông tin đăng nhập của tài khoản email.

Screenshot - 5_12_2016 , 8_34_38 AM Screenshot - 5_12_2016 , 8_35_00 AM

Đăng nhập thành công Outlook trên máy tính.

Screenshot - 5_12_2016 , 8_37_25 AM

     2. Cấu hình Profile Outlook Manual setup.

Screenshot - 5_12_2016 , 8_38_18 AM

Chọn POP or IMAP

Screenshot - 5_12_2016 , 8_38_32 AM

Thông tin Server Mail dùng cho setup các thông số trên máy tính.

Screenshot - 5_12_2016 , 8_39_46 AM

Cấu hình theo đúng thông số máy chủ của Microsoft Office 365. Để cấu hình thông số Port, chọn more settings

Screenshot - 5_12_2016 , 8_43_30 AM

Outgoing Server thêm vào My outgoing server (SMTP) requires authentication.

Screenshot - 5_12_2016 , 8_42_12 AM

Cấu hình port và encrypt connection type.

Screenshot - 5_12_2016 , 8_44_46 AM

 

Screenshot - 5_12_2016 , 8_45_22 AM Screenshot - 5_12_2016 , 8_45_40 AM

Cấu hình hoàn tất cho Outlook kết nối Mail Office 365 giao thức POP/ IMAP.

Screenshot - 5_12_2016 , 8_46_45 AM